Veřejná herna pro děti                               Public playground for children 

Věříme, že naše prostory uvítají maminky s dětmi, které si v centru Prahy rádi dají kafíčko a přitom jejich děti se zabaví se spousty pro ně neznámými hračkami a třeba i najdou nové kamarády. 


OTVÍRACÍ DOBA HERNY PEO VEŘEJNOST

Herna pro děti je pro veřejnost
otevřena každý všední den od 14:30 do  17:00.

Je dobré se objednat předem, dát vědět, že máte zájem dorazit. tel: 728 603 993

WIFI K DISPOZICI

vstupné  170 Kč / 1 hodina. 

MOŽNOST PRONÁJMU PROSTOR  I NA NAROZENINOVÉ I JINÉ DĚTSKÉ OSLAVY A PÁRTY! 

CENA 550 KČ HODINA,
CELODENNÍ PRONÁJMY (min 4 hodiny). Při pronájmu se vždy účtuje hodina navíc za následný úklid, který zajišťujeme.

PROVOZNÍ ŘÁD HERNY LASKAVÁ NÁRUČ, z.s.

 • Zakoupením vstupenky a vstupem do Herny Laskavá náruč souhlasí návštěvník s provozním řádem herny Laskavá náruč a podřizuje se mu.
 • Návštěvník je povinen chovat se v prostorech herny takovým způsobem, aby svým chováním neobtěžoval ostatní návštěvníky a aby svým chováním nezpůsobil zranění jiného návštěvníka. Dále se chová tak, aby nezpůsobil škodu ostatním návštěvníkům a herny Laskavá náruč. Naše zařízení je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a vzájemné respektování našich návštěvníků.
 • Vstup do herny Laskavá náruč je zpoplatněn dle aktuálního ceníku.
 • Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi!!!
 • Vstup dítěte do herny je podmíněn doprovázením odpovědnou osobou, která musí být starší 18 let. Odpovědná osoba za dítě plně odpovídá po celou dobu pobytu.
 • Péče a dohled nad dětmi jsou povinností výhradně doprovodu. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu.
 • Dbejte pokynů obsluhy a informačních tabulí v jednotlivých zónách, při nedodržení pravidel herny je obsluha oprávněna vykázat návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného. V případě závažného porušení provozního řádu, opakovaného porušení provozního řádu nebo agresivního chování dětí je personál oprávněn vykázat návštěvníka z prostoru herny Laskavá náruč bez nároku na vrácení vstupného.
 • K zajištění bezpečnosti jednotlivce i bezpečnosti ostatních je zakázáno v celém prostoru herny používat vlastní hračky. Především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty.
 • Herna Laskavá náruč je určena pro děti ve věku 1 - 6 let
 • Všechny části a zařízení centra smí být používány pouze v souladu s jejich určením.
 • Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.
 • Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce a dodavatel atrakcí svými certifikáty.
 • Atrakce proto vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány
 • Veškeré připomínky a závady týkající se provozu, mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům.
 • Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně odpovídá odpovědná osoba, která dítě doprovází. Vedení ani personál za případná zranění dětí neodpovídají. Návštěvníci jsou povinni brát ohled na menší děti a chovat se tak, aby nedošlo k jejich zranění.
 • Celý areál herny Laskavá náruč je nekuřácký. Porušení zákazu kouření je považováno za závažné porušení provozního řádu.
 • Do herny Laskavá náruč je zakázán vstup se zvířaty.
 • Návštěvníci jsou povinni vyzout se v oblasti botníků. Vstup do čisté zóny je povolen pouze v ponožkách nebo čistých přezůvkách
 • Vstup s kočárky je do herny Laskavá náruč povolen pouze po důkladném omytí koleček a výslovném souhlasu obsluhy. Kočárky je možno umístit v zádveří centra, na určeném místě.
 • V prostoru herny Laskavá náruč je možno konzumovat jídlo. Na dětské oslavy v párty koutku je povoleno přinést si s sebou chlebíčky, jednohubky a dort.
 • Konzumace jídla, nápojů, žvýkaček a ostatního občerstvení je povolena pouze v prostoru kuchyně. Za prostor kuchyně je považován prostor, kde jsou umístěny stoly a židle a je zde položena podlaha k tomu určená. Konzumace jídla, nápojů, žvýkaček a ostatního občerstvení v jiných prostorech, než prostoru kuchyně, je z hygienických a bezpečnostních důvodů přísně zakázána a je považována za závažné porušení provozního řádu.
 • Návštěvník odpovídá při používání všech zařízení herny Laskavá náruč za škody způsobené nedbalostí, nebo úmyslem a za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • Vstupem do herny Laskavá náruč návštěvník souhlasí s případným pořízením jeho fotografií, které mohou být umístěny na internetových stránkách www.laskavanaruc.cz či sociálních sítích, které Laskavá náruč, z.s. provozuje.
 • Každý nepovolený vstup či krádež budou neprodleně ohlášeny Policii ČR.
 • Herna je vybaveno protipožárním výstražným systémem
 • Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou.
 • Všeobecný provoz herny může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí.